Categorie archief: Beleidsstukken

Eindelijk: het laatste verlossende bericht!

Vandaag ontvingen verschillende briefschrijvers bijgaande mail uit Teylingen:

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben van u een reactie ontvangen over het initiatief voor een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder. Daarin heeft u aangegeven dat u zich niet kan vinden in het realiseren van een jachthaven in deze polder. Aangezien wij niet de beschikking hebben over uw adres, maar wel over uw mailadres, willen wij u graag op deze manier informeren omtrent de stand van zaken.

Jachthaven past niet in Provinciale Structuurvisie
Op 2 juli 2010 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland een nieuwe Provinciale Structuurvisie vastgesteld. In deze Structuurvisie is het ontwikkelen van intensieve faciliteiten voor recreatie in de Broek- en Simontjespolder uitgesloten. Dit houdt in dat het initiatief voor een jachthaven niet past binnen de Structuurvisie.

College accepteert besluit van Provinciale Staten.
Vooruitlopend op het vaststellen van de provinciale structuur visie heeft de gemeente zich ingespannen om de provincie te overtuigen de mogelijkheden voor het realiseren van een jachthaven open te houden, conform het concept van de structuurvisie. Dit heeft niet geleid tot een ander besluit van de provincie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 17 augustus 2010 besloten verder geen actie te ondernemen naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten. In de vergadering van de commissie bestuur, financiën en toerisme heeft wethouder K. van Velzen de gemeenteraad medegedeeld dat de Provinciale Structuurvisie de ontwikkeling van een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder niet toe staat.

Ontbinding van intentieovereenkomst
Er is met de initiatiefnemers gesproken over ontbinding van de intentieovereenkomst die is gesloten. Besloten is dat de intentieovereenkomst niet kan worden nagekomen en tot ontbinding wordt overgegaan.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact opnemen met Fred Wulp, Adviseur Recreatie, Toerisme en Economische Zaken, bereikbaar op telefoonnummer 0252-783300 of via mail f.wulp@teylingen.nl

Met vriendelijke groet,

Gemeente Teylingen

Op de Monitorkaart

Stichting Groene Hart heeft de ontwikkelingen rond de Broek- en Simontjespolder inmiddels als bedreiging opgenomen op haar Monitorkaart.

De Monitorkaart is te vinden op de websites van de Stichting Groene Hart en de Milieufederatie Zuid-Holland.

De Broek- en Simontjespolder staat vermeld onder nummer 44.
Op de site staat ook bijgaande toelichting.

Pleidooi voor meer groen!

Vandaag hebben we namens actiecomité StopJachthaven en de Stichting Broek- en Simontjespolder een persbericht naar de media gestuurd met onze reactie op de ANWB Recreatievisie.

Wij stellen daarin dat het Kagerparkplan een pleidooi voor groene stadsranden is en dat onze actie voor het behoud van de Broek- en Simontjespolder dus naadloos past in de Recreatievisie van de ANWB.

Je kunt ons persbericht hier lezen.

Pleidooi voor meer watersport?

De vragen die Rob ten Boden aan B&W Teylingen stelde over de Recreatievisie van de ANWB, hebben de nodige reacties losgemaakt.

Het Leidsch Dagblad plaatste op 18 mei het artikel ‘Hoog tijd dat iemand Warmond wakker schudt’ met een reactie van de Warmondse ondernemers vereniging

Op 22 mei verscheen in het Leidsch Dagblad het artikel ‘Naast Greenport ook Blueport’. Hierin pleit de ondernemersvereniging Bedrijfsleven Rijnland voor meer bedrijvigheid in de watersportrecreatie.

Ook in de Teylinger van 20 mei wordt aandacht besteed aan de Recreatievisie van de ANWB en aan de vragen van Rob ten Boden. De Teylinger is de eerste die niet alleen naar het ‘blauw’ kijkt in de Recreatievisie van de ANWB, maar ook aandacht besteed aan het ‘groen’.


Dit artikel is hier in groter formaat te lezen!

ANWB: “Hoog tijd om Groene Hart te ontwikkelen”

Ook de ANWB lijkt bezig met een lobby voor meer watertoerisme rond de Kagerplassen.

Eind vorig jaar publiceerde de ANWB een Recreatievisie voor het Groene Hart. In die visie pleit de ANWB voor de aanleg van elf ‘stadsregioparken’ in het Groene Hart. Eén daarvan noemt men het Kagerpark Leiden. Onder meer Natuurmonumenten en de Stuurgroep Groene Hart hebben deze plannen inmiddels omarmd, stelt de ANWB.

Op 12 juni organiseert Stichting Groene Hart een bijeenkomst voor raadsleden, statenfracties en belangenorganisaties. De ANWB zal de Recreatievisie daar toelichten. Naar aanleiding van deze uitnodiging heeft Rob ten Boden van Trilokaal Teylingen op 12 mei vragen gesteld aan B&W Teylingen.

In de pers verschenen de afgelopen dagen enkele berichten. Nieuwssite Webregio bericht op 15 mei:

ANWB ziet Warmond als ‘Kagerpark’ van Leiden

WARMOND – Warmond en de Kagerplassen moeten onderdeel worden van het ‘Kagerpark bij Leiden’. Dat stelt de ANWB in de kortgeleden uitgebrachte recreatievisie op het Groene Hart. De oppositie in de gemeente Teylingen, waar Warmond bij hoort, neemt de zaak hoog op. ”We worden opnieuw geconfronteerd met een recreatievisie over het grondgebied van Teylingen”, fulmineert fractievoorzitter Rob ten Boden van Trilokaal.

Het ANWB-plan houdt in dat in het Groene Hart elf zogenoemde ‘stadsregioparken’ moeten komen. Een daarvan is aangeduid als het Kagerpark. Dat plan is volgens de ANWB inmiddels omarmd door instanties als Natuurmonumenten en de Stuurgroep Groene Hart.

”De ANWB vindt dat het hoog tijd is om het Groene Hart te ontwikkelen tot een recreatiegebied van formaat”, schrijft directeur Guido van Woerkom in het rapport.

Op 18 mei geeft de Warmondse ondernemersvereniging op dezelfde site haar reactie:

‘Recreatieplan Kagerpark is logisch’

WARMOND – Logisch dat de ANWB komt met een eigen recreatieplan voor onder meer Warmond en de Kaag. In de visie van deze organisatie moet het gebied, dat zich uitstrekt tot Leiderdorp, een ‘Kagerpark’ worden voor de stad Leiden.
“De lokale politici kunnen nu wel op hun achterste benen gaan staan, maar zo vreemd is het niet dat de ANWB het hierover heeft”, zegt Nico Ouwehand.

Ouwehand is voorzitter van de Warmondse tak van de ondernemersvereniging Teylingen, hij is lid van het Platform Recreatie en Toerisme Warmond en hij is mede-oprichter van de Schippertjesdagen.

En ‘Hoog tijd dat iemand Warmond wakker schudt’ kopt het Leidsch Dagblad op 17 mei in een bericht op de site. De krant kondigt een uitgebreider artikel aan voor dinsdag 18 mei.

Teylingse coalitie: “Grenzen Groene Hart zijn hard”

Het Teylingse coalitieakkoord, dat VVD, CDA en D66 op 8 april presenteerden aan de gemeenteraad, staat in het teken van bezuinigen. Het college wil dat de gemeente de komende jaren steeds meer een regisserende rol gaat spelen.

De voor ons meest relevante passages:

Pagina 9:
Programma 3 Sport, Recreatie en Toerisme
We moeten zuinig zijn op de natuur. De gemeente zoekt daarom nadrukkelijk de balans tussen duurzame (uitbreiding van) recreatieve en toeristische voorzieningen aan de ene kant en behoud van flora en fauna (weidevogels) aan de andere kant. De gemeente gaat die plannen uit de recreatievisie uitvoeren waar ondernemers en organisaties en vrijwilligers in kunnen participeren. Het laaghangende fruit wordt als eerste geplukt:
1. plannen die samen met ondernemers, organisaties en vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd;
2. plannen die door geringe gemeentelijke investering een bijdrage leveren aanrecreatie en toerisme in Teylingen;
3. kwalitatieve verbetering van Koudenhoorn met horeca en passantenhaven.

Fietspaden, wandel- en kanoroutes dragen bij aan ontspanning en het fysieke welzijn. Een fietsroute rond de Kaag draagt bij aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Teylingen. Het is echter niet noodzakelijk dat deze gehele fietsroute direct langs het water komt te liggen.

Pagina 17:
Programma 8 Natuur en Milieu
De natuur is ons te leen gegeven en we moeten er goed op passen om het in goede staat door te kunnen geven aan volgende generaties. Teylingen weegt de natuurwaarden telkens af bij het opzetten van nieuwe projecten, zowel voor wat betreft de bouw vanwoningen, bedrijfsterreinen en wegen, als bij de intensivering van recreatie en toerisme. Rust en ruimte zijn belangrijke voorwaarden om de natuur te kunnen beleven. Teylingen is gebaat bij de instandhouding van het landschap en de polders. De grenzen van het Groene Hart zijn daarom hard.

Boten ontsieren landschap

In een kleine inham langs de Zijl ligt een tiental bootjes in het riet – wat kleine zeilbootjes en een paar kano’s. Vandaag verscheen naast de bootjes ook een wit houten kastje op een paal.

In het kastje hangt een mededeling van de gemeente Teylingen, gericht “aan de eigenaren/bezitters van de hier liggende vaartuigen”. Of zij met spoed hun vaartuigen willen weghalen, uiterlijk 1 juni 2010.

Een van de redenen: het plaatsen van de vaartuigen schaadt het landschappelijk aanzicht.

Kijk, of je je nou ergert aan die bootjes of niet, dáár kunnen we het nou van harte mee eens zijn. Stel je voor hoe het zou zijn als hier 500 boten zouden liggen?