Categorie archief: Politiek

En de intentieovereenkomst?

Even het gemeentehuis van Teylingen gebeld voor een nadere toelichting over de stand van zaken. Wat is het verhaal achter het schrappen van actiepunt B14? En hoe zit het met de intentieovereenkomst?

Ambtenaar Fred Wulp geeft aan dat het Teylingse college enkele weken geleden in principe heeft besloten om de Structuurvisie van Provinciale Staten niet aan te vechten. De gemeente accepteert dus dat de Broek en Simontjespolder niet meer beschikbaar is als locatie voor de vestiging van een jachthaven.  Daarom heeft wethouder van Velzen actiepunt B14 vorige week van de lijst geschrapt.

Ondertussen ligt er nog steeds een intentieovereenkomst. Beeïndiging moet in gezamenlijk overleg gebeuren, zo is afgesproken. De gemeente is daarom nu in gesprek met de initiatiefnemers van het jachthavenplan. Daarbij zal ongetwijfeld ook worden gesproken over mogelijke alternatieve locaties.  Het is echter wel de wens van het college om het traject rond de huidige intentieovereenkomst op redelijk korte termijn af te ronden.

Binnenkort zal de gemeente Teylingen de stand van zaken ook via hun website nader toelichten. Daarnaast is het de bedoeling om alle briefschrijvers per brief te informeren.

Van de actielijst afgevoerd

Ook in Teylingen is de zomervakantie inmiddels achter de rug. Op 1 september kwam de Commissie BFT weer bijeen. Agendapunt 6 was de actiepuntenlijst. Daarop stond nog steeds het actiepunt B14: Jachthaven Broek en Simontjespolder.

Na ongeveer 28 minuten kreeg wethouder van Velzen het woord. In twee zinnen gaf hij aan dat dit actiepunt van de lijst geschrapt kon worden, omdat dit door de Structuurvisie van de Provincie onmogelijk is gemaakt.

Unaniem!

Alle fracties binnen Provinciale Staten hebben vandaag ingestemd met de motie van de PvdA Statenfractie: Gedeputeerde Staten mag geen ontheffing verlenen om de bouw van een jachthaven in de polder mogelijk te maken.

PvdA had bovendien nog een amendement ingediend, waarin de polder nadrukkelijk wordt uitgesloten als locatie voor versterking van intensieve watergebonden recreatie.

“Een dubbele verzekering”, noemt PvdA fractievoorzitter Ron Hillebrand deze combinatie van maatregelen in het Leidsch Dagblad van vandaag.

Ook het amendement is met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen ChristenUnie/SGP stemde tegen – maar dat was omdat men de motie al afdoende vond.

De andere Statenfracties namen het zekere voor het onzekere en maakten wel heel duidelijk dat er wat hen betreft géén jachthaven moet komen in de Broek- en Simontjespolder.

Gedeputeerde constateert ‘vrij brede steun’

Vandaag heeft Provinciale Staten een groot deel van de dag besteed aan de behandeling van de Provinciale Structuurvisie.

Nadat elke Statenfractie een eerste termijn spreektijd had gehad, gaf Gedeputeerde Govert Veldhuyzen een reactie op alle ingediende amendementen en moties – onder meer over de Broek- en Simontjespolder. “Er ligt een amendement van de heer Loose”, gaf hij aan. “Daar kan je nog wel een beetje ingewikkeld over doen, want het is wel een erg op de locatie gericht amendement, waarvan de tekst dan in de Structuurvisie wordt opgenomen. Maar goed, ik constateer dat er een vrij brede steun is voor het feit dat die ontwikkeling daar eigenlijk niet gewenst is. Dus ik kan mij voorstellen dat de Staten dat amendement aannemen. Daarnaast heeft de PvdA een motie ingediend, die volgens mij dan overbodig wordt. Want als in de Structuurvisie wordt vastgelegd dat daar geen intensieve watergebonden recreatievoorzieningen moeten komen, dan gaan GS natuurljk geen ontheffing verlenen voor een jachthaven voor 400 boten. Dan handelen we in strijd met onze eigen Structuurvisie. Dat gaan we niet doen in dat geval, dus u hoeft ons daar niet ook nog een keer een motie aan onze broek te smeren. Ik zeg ook graag toe dat wij met de gemeente Teylingen gaan kijken naar andere locaties.”

Je kunt het zelf nog bekijken via de webcast. Onder het videobeeld kun je de tijd vooruitschuiven. Na 8 uur, 32 minuten en 18 seconden vergadertijd volgt bovenstaand fragment.

Statencommissie: brede meerderheid

Er waren nog wel wat vragen over de precieze vorm en inhoud van het amendement, maar de meeste Statenfracties spraken zich vandaag luid en duidelijk uit tegen een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder.

De PvdA Statenfractie had een motie én een amendement ingediend, als aanvulling op de Provinciale Structuurvisie. Een motie om in het algemeen voorwaarden te verbinden aan de aanleg van grootschalige jachthavens en een amendement om de bestemming van de polder zo aan te passen dat de aanleg van een jachthaven hier onmogelijk zou worden.

Ton van der Stoep (CDA) stelde dat er wel een alternatief moest zijn. Martin Loose (PvdA) gaf aan dat er een alternatieve locatie benoemd was, maar dat deze op verzoek van de gemeente Teylingen was geschrapt: men wil graag zelf op zoek. Chris Schaapman (CU/SGP) stelde voor om de gemeente Teylingen in het amendement formeel te verzoeken met een andere locatie te komen.

Ivo ten Hagen (VVD) suggereerde het gebied een agrarische bestemming te geven ‘om zo ons doel te bereiken’. Oscar Dijkhoff (GroenLinks) en Carla van Viegen (PvdD) gaven simpelweg aan dat ze de wijzigingsvoorstellen van de PvdA steunden.

Bij elkaar vertegenwoordigen deze fracties 44 van de 55 stemmen binnen Provinciale Staten.

De overige fracties hebben (voor zover wij weten) de polder niet genoemd in hun spreektijd. Dat wil niet zeggen dat ze het er niet mee eens zijn: Ron Hillebrand heeft tijdens de manifestatie aangegeven dat hij ook de steun had van SP (8 zetels) en D66 (1 zetel).

In zijn reactie stelde Gedeputeerde Velthuizen (CDA): “Als het amendement wordt aangenomen, lijkt de motie me overbodig. Uiteraard gaan wij geen ontheffing verlenen die in strijd is met de Provinciale Structuurvisie.”

Goed nieuws, dus!

Op basis van deze vergadering gaan alle partijen hun amendementen en moties nog verder bijslijpen. Volgende week worden ze tijdens een plenaire vergadering van Provinciale Staten in stemming gebracht.